مرور ماه 11 بر اساس موضوع "حوزه علوم انسانی، فرهنگ ایثار ، شهادت و دفاع مقدس"