مرور سال 1399 ش. بر اساس پدیدآور "اسحاقی، سیدعبدالباقی، صاحب امتياز"