مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "نامور صدیق، هادی، صاحب امتياز"