آمار جستجو برای حقایق‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1325317.65%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true317.65%0.00
3subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌317.65%0.00
4author_keyword:اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر211.76%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌211.76%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌15.88%0.00
7خمینی15.88%5.00
8قرن بیستم15.88%14.00
9کانون الفبا15.88%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17100.00%0.00