آمار جستجو برای حقایق‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌321.43%0.00
2author_keyword:اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر214.29%0.00
3dateIssued_keyword:1325214.29%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌214.29%0.00
6خمینی17.14%5.00
7قرن بیستم17.14%9.00
8کانون الفبا17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00