آمار جستجو برای ح‍ق‍ای‍ق‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌325.00%0.00
2author_keyword:اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر216.67%0.00
3dateIssued_keyword:1325216.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true216.67%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌216.67%0.00
6خمینی18.33%3.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00