مرور ماه 04 بر اساس پدیدآور "اویسی، علی‌محمد، ۱۲۶۳ - ، مدیر و سردبیر"