آمار جستجو برای سال 1317 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:خ‍ام‍وش‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی، مدیر مسئول120.00%0.00
2author_keyword:م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬مدیر مسئول120.00%0.00
3dateIssued_keyword:1317120.00%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00
5کشاورزی120.00%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.00