آمار جستجو برای سال 1362 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌116.67%0.00
2dateIssued_keyword:1362116.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
4اسامی پذيرفته شدگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران116.67%0.00
5نیشکد116.67%0.00
6نیشکر116.67%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00