۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.)

 

انتشار روزنامه‌های چاپی در ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار با "کاغذ اخبار" (1253 ق.) آغاز شد. سومین روزنامه ایرانی به سبک و شکل امروزی و نخستین روزنامه رسمی دولتی، "وقایع اتفاقیه" (1267 ق.) است که دوره ناصرالدین‌شاه به‌صورت هفتگی زیرنظر امیرکبیر منتشر می‌شد. اما، نخستین نشریه روزانه (یعنی روزنامه به معنی واقعی کلمه) در ایران به نام "خلاصه‌الحوادث" در سال ۱۳۱۶ قمری در تهران منتشر شد. مطبوعات داخلی در عهد ناصرالدین‌شاه دولتی بودند تا اینکه دوره مظفرالدین‌شاه گشایشی در فضای مطبوعات به‌وجود آمد و مجوز انتشار نشریه به بخش خصوصی هم واگذار شد. در دوره مشروطه، بیداری افکار و اندیشه‌های عمومی به سرعت اوج گرفت و روزنامه‌ها، به‌عنوان نمادهای دموکراسی سهم مهمی در این بیداری داشتند. تعداد و تیراژ مطبوعات افزایش یافت و حتی تا 10هزار (روزنامه مجلس) نیز رسید؛ به‌طوری‌که پس از صدور فرمان مشروطیت، تعداد مطبوعات از 20 عنوان روزنامه و نشریه به 92 عنوان رسید. .

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اتحاد اسلامی.شماره 2 

  سلامتی، محمد، مدیر مسئول؛ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی و فارغالتحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویی و فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی, 1342-10-26)

 • قرن بیستم.شماره 1 

  عشقی، محمدرضا بن ابوالقاسم،۱۳۱۲- ۱۳۴۲ ق.، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1342-11-24)

 • توپخانه و مهندسی.شماره 1 

  اداره تعلیمات توپخانه و مهندسی (اداره تعلیمات توپخانه و مهندسی, 1319-11)

 • بنیهاشمی.شماره 2 

  بنیهاشمی، ش. ح.، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه سعادت, 1343-09-29)

 • تربیت.شماره 271 

  فروغی، محمدحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (وزارت انطباعات, 1320-07-06)

 • ارشاد.شماره 741 

  پدیدآور نامشخص (مطبعه برادران باقرزاده, 1334-02-05)

 • ارشاد.شماره 719 

  پدیدآور نامشخص (مطبعه برادران باقرزاده, 1333-12-05)

 • ارشاد.شماره 43 

  پدیدآور نامشخص (مطبعه برادران باقرزاده, 1325-02-11)

 • ایران.شماره 792 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-24)

 • ایران.شماره 791 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-12)

 • ایران.شماره 790 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-09)

 • ایران.شماره 789 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-27)

 • ایران.شماره 788 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-13)

 • ایران.شماره 787 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-07)

 • ایران.شماره 786 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-05-23)

 • ایران.شماره 785 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-05-12)

 • ایران.شماره 784 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-04-23)

 • ایران.شماره 783 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-04-07)

 • ایران.شماره 782 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-03-24)

 • ایران.شماره 781 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-03-09)

View more