۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.)

 

انتشار روزنامه‌های چاپی در ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار با "کاغذ اخبار" (1253 ق.) آغاز شد. سومین روزنامه ایرانی به سبک و شکل امروزی و نخستین روزنامه رسمی دولتی، "وقایع اتفاقیه" (1267 ق.) است که دوره ناصرالدین‌شاه به‌صورت هفتگی زیرنظر امیرکبیر منتشر می‌شد. اما، نخستین نشریه روزانه (یعنی روزنامه به معنی واقعی کلمه) در ایران به نام "خلاصه‌الحوادث" در سال ۱۳۱۶ قمری در تهران منتشر شد. مطبوعات داخلی در عهد ناصرالدین‌شاه دولتی بودند تا اینکه دوره مظفرالدین‌شاه گشایشی در فضای مطبوعات به‌وجود آمد و مجوز انتشار نشریه به بخش خصوصی هم واگذار شد. در دوره مشروطه، بیداری افکار و اندیشه‌های عمومی به سرعت اوج گرفت و روزنامه‌ها، به‌عنوان نمادهای دموکراسی سهم مهمی در این بیداری داشتند. تعداد و تیراژ مطبوعات افزایش یافت و حتی تا 10هزار (روزنامه مجلس) نیز رسید؛ به‌طوری‌که پس از صدور فرمان مشروطیت، تعداد مطبوعات از 20 عنوان روزنامه و نشریه به 92 عنوان رسید. .

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • حکمت.شماره 969 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1329-03-15)

 • حکمت.شماره 968 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1329-03-01)

 • حکمت.شماره 967 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-11-15)

 • حکمت.شماره 966 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-11-01)

 • حکمت.شماره 965 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-10-15)

 • حکمت.شماره 964 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-10-01)

 • حکمت.شماره 963 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-09-01)

 • حکمت.شماره 962 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-08-15)

 • حکمت.شماره 961 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-08-01)

 • حکمت.شماره 960 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-07-15)

 • حکمت.شماره 959 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-07-01)

 • حکمت.شماره 958 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-06-15)

 • حکمت.شماره 957 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-06-01)

 • حکمت.شماره 956 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-05-15)

 • حکمت.شماره 955 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-05-01)

 • حکمت.شماره 954 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-04-15)

 • حکمت.شماره 953 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-04-01)

 • حکمت.شماره 952 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-03-15)

 • حکمت.شماره 951 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-03-01)

 • حکمت.شماره 950 

  بک‌تبریزی، محمد‌مهدی، مدیرمسئول ([بی‌نا], 1328-02-15)

View more