۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.)

 

انتشار روزنامه‌های چاپی در ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار با "کاغذ اخبار" (1253 ق.) آغاز شد. سومین روزنامه ایرانی به سبک و شکل امروزی و نخستین روزنامه رسمی دولتی، "وقایع اتفاقیه" (1267 ق.) است که دوره ناصرالدین‌شاه به‌صورت هفتگی زیرنظر امیرکبیر منتشر می‌شد. اما، نخستین نشریه روزانه (یعنی روزنامه به معنی واقعی کلمه) در ایران به نام "خلاصه‌الحوادث" در سال ۱۳۱۶ قمری در تهران منتشر شد. مطبوعات داخلی در عهد ناصرالدین‌شاه دولتی بودند تا اینکه دوره مظفرالدین‌شاه گشایشی در فضای مطبوعات به‌وجود آمد و مجوز انتشار نشریه به بخش خصوصی هم واگذار شد. در دوره مشروطه، بیداری افکار و اندیشه‌های عمومی به سرعت اوج گرفت و روزنامه‌ها، به‌عنوان نمادهای دموکراسی سهم مهمی در این بیداری داشتند. تعداد و تیراژ مطبوعات افزایش یافت و حتی تا 10هزار (روزنامه مجلس) نیز رسید؛ به‌طوری‌که پس از صدور فرمان مشروطیت، تعداد مطبوعات از 20 عنوان روزنامه و نشریه به 92 عنوان رسید. .

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • طوفان. شماره 88 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1342-11-16)

 • طوفان. شماره 108 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1342-01-08)

 • طوفان. شماره 107 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1342-01-06)

 • طوفان. شماره 106 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1342-01-03)

 • طوفان. شماره 104 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-28)

 • طوفان. شماره 103 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-25)

 • طوفان. شماره 102 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-21)

 • طوفان. شماره 101 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-18)

 • طوفان. شماره 100 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-16)

 • طوفان. شماره 99 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-14)

 • طوفان. شماره 98 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-09)

 • طوفان. شماره 97 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-07)

 • طوفان. شماره 96 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-04)

 • طوفان. شماره 95 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-12-02)

 • طوفان. شماره 94 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-30)

 • طوفان. شماره 93 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-27)

 • طوفان. شماره 92 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-25)

 • طوفان. شماره 91 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-23)

 • طوفان. شماره 90 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-20)

 • طوفان. شماره 89 

  فرخییزدی، محمد، ۱۲۶۷ - ۱۳۱۸، صاحب امتیاز؛ موسویزاده، علیاکبر، مدیر (مطبعه باقر‌زاده, 1341-11-18)

View more