مرور ۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.) بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 258

  نام پدیدآور
  ابراهیم‌زاده، م.، مدیرمسئول [1]
  ابصری، حسین، مدیرمسئول [1]
  ابصری، حسین، مدیرمسئول‌ [1]
  اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی و فارغالتحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [1]
  احمدی، عبدالرزاق، مدیرمسئول [1]
  ادیب الممالک، محمدصادق بن حسین،۱۳۳۶ - ۱۲۷۷ ق.، صاحب امتیاز و سردبیر [1]
  ادیب‌السادات قهاری، مدیرمسئول‌ [6]
  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر [93]
  ادیب‌الممالک، صادق، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [5]
  ادیب‌الممالک، صادق، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [6]
  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول [50]
  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول [41]
  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرکل [1]
  ادیب‌الممالک، محمدصادق‌بن‌حسین،۱۳۳۶ - ۱۲۷۷ ق.، صاحب امتیاز و سردبیر [1]
  ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر [32]
  اردبیلی، حسین، -۱۳۳۶ ق.، صاحب امتیاز و مدیر مسئول [1191]
  اصفهانی، محمد‌حسن، مدیرمسئول [1]
  اعتصامالملک ، یوسفخان ، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬ [2]
  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬ [10]
  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر [21]