مرور ۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.) بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 128

  نام پدیدآور
  ابصری، حسین، مدیرمسئول‌ [1]
  اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی و فارغالتحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [1]
  ادیب‌السادات قهاری، مدیرمسئول‌ [6]
  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر [67]
  ادیب‌الممالک، صادق، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [5]
  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول [52]
  ادیب‌الممالک، محمدصادق‌بن‌حسین،۱۳۳۶ - ۱۲۷۷ ق.، صاحب امتیاز و سردبیر [1]
  ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر [31]
  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬ [10]
  اعتضاد‌السلطنه، علی‌قلی بن فتح‌علی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر [13]
  اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول [1]
  اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول [61]
  اعتمادالسلطنه، محمدباقر، مدیرمسئول‌ [66]
  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول [808]
  اعتمادالسلطنه، محمد‌حسن بن علی، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳، مدیر مسئول [11]
  اعتماد‌السلطنه. محمدحسن‌بن‌علی، مدیرمسئول‌ [61]
  الحسینی‌الطهرانی(ادیب)، جلال‌الدین، مؤسس و مدیر [424]
  امیرابراهیمی، لطف‌علی، صاحب امتیاز [3]
  امیر‌کبیر، تقی،۱۲۲۰؟ - ۱۲۶۸ ق.، صاحب امتیاز [124]
  اویسی، علی‌محمد، ۱۲۶۳ - ، مدیر و سردبیر [6]