آمار جستجو برای ۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌1418.24%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true1347.83%0.00
3subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1005.84%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌935.44%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌895.20%0.00
6794.62%3.78
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌673.92%0.00
8dateIssued_keyword:[1277 TO 1299]643.74%0.00
9dateIssued_keyword:[1300 TO 1399]613.57%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌543.16%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1711100.00%0.07