آمار جستجو برای ۱) نشریات دوره قاجاریه (۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12816.87%4.12
2subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌1493.64%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true1413.45%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1062.59%0.00
5subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1032.52%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌922.25%0.00
7dateIssued_keyword:[1300 TO 1399]811.98%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌781.91%0.00
9dateIssued_keyword:[1277 TO 1299]661.61%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌621.52%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
4092100.00%0.19