آمار جستجو برای آهن نو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1327216.67%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true216.67%0.00
3author_keyword:وزیری، رضا، صاحب امتیاز18.33%0.00
4author_keyword:وزی‍ری‌، رض‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از18.33%0.00
5author_keyword:کامگار، وجیه‌الله، مدیرمسئول‌18.33%0.00
6author_keyword:ک‍ام‍گ‍ار، وج‍ی‍ه‌‌ال‍ل‍ه‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌18.33%0.00
7subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌18.33%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
9subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌18.33%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00