آمار جستجو برای کاوه نو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1330213.33%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true213.33%0.00
3author_keyword:بروشکی، پرویز، سردبیر16.67%0.00
4author_keyword:ب‍روش‍ک‍ی‌، پ‍روی‍ز، س‍ردب‍ی‍ر16.67%0.00
5author_keyword:قریشی، حسین، ۱۲۸۲ - ، صاحب امتیاز16.67%0.00
6author_keyword:قریشی، نور‌الدین، مدیرمسئول‌16.67%0.00
7author_keyword:ق‍ری‍ش‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۲ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از16.67%0.00
8author_keyword:ق‍ری‍ش‍ی‌، ن‍ور‌ال‍دی‍ن‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.67%0.00
9dateIssued_keyword:133116.67%0.00
10subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌16.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.00