آمار جستجو برای کدیور پارس‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1330312.50%0.00
2dateIssued_keyword:1331312.50%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true312.50%0.00
4author_keyword:زاهدی، ناصر، سردبیر28.33%0.00
5author_keyword:کدیور، حیدر، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌28.33%0.00
6subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌28.33%0.00
7subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌28.33%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌28.33%0.00
9author_keyword:زاه‍دی‌، ن‍اص‍ر، س‍ردب‍ی‍ر14.17%0.00
10author_keyword:ک‍دی‍ور، ح‍ی‍در، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌14.17%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
24100.00%0.00