آمار جستجو برای سال 1293 ق.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:12931624.62%0.00
2subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ق‍رن‌ ۱۳-- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1624.62%0.00
3subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌1624.62%0.00
4author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د‌طاه‍ر، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌1523.08%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1523.08%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌1523.08%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true1421.54%0.00
8subject_keyword:D8A7DB �2.084111E-2832�D82.084111E-2831D8A7D9� -- D8AA7.908441E-2902�D8A7D87.908441E-2901DB11.54%0.00
9subject_keyword:D9�D8C42.236101E-3062�D82.236101E-3061DB �2.518667E-2842�D8A7D8AA1.676377E-3122� D8A7D8AFD9�A7D81.676377E-3121DB11.54%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
65100.00%0.00