آمار جستجو برای اتحاد

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true721.88%0.00
2author_keyword:سر‌کشیک‌زاده، مدیرمسئول و سردبیر412.50%0.00
3subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری412.50%0.00
4subject_keyword:نشریات ادواری فارسی412.50%0.00
5dateIssued_keyword:[1326 TO 1329]39.38%0.00
6dateIssued_keyword:[1330 TO 1340]39.38%0.00
7dateIssued_keyword:132626.25%0.00
813.12%3337.00
9ایران سرخ13.12%0.00
10حمله آل سعود13.12%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
32100.00%0.00