آمار جستجو برای ات‍ح‍اد

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1326222.22%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true222.22%0.00
3111.11%772.00
4ایران سرخ111.11%0.00
5حمله آل سعود111.11%0.00
6راه خیال111.11%0.00
7کامونیست111.11%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
9100.00%0.00