آمار جستجو برای مهر ایران‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true320.00%0.00
2dateIssued_keyword:1320213.33%0.00
3author_keyword:موقر، مجید، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌16.67%0.00
4author_keyword:م‍وق‍ر، م‍ج‍ی‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.67%0.00
5subject_keyword:اصلاحات ارضی -- نشریات ادواری‌16.67%0.00
6subject_keyword:اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.67%0.00
7subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌16.67%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.67%0.00
9subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌16.67%0.00
10subject_keyword:نفت -- مناقشات ایران و انگلیس، ۱۳۳۳ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌16.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.13