آمار جستجو برای ناهید

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌411.43%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true38.57%0.00
3subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌38.57%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌38.57%0.00
5130625.71%0.00
6130012.86%1.00
7130212.86%3.00
8130512.86%19.00
9130712.86%1.00
10130812.86%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
35100.00%0.20