آمار جستجو برای ناهید

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true59.43%0.00
2subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌47.55%0.00
3author_keyword:ناهید، ابراهیم، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌35.66%0.00
4dateIssued_keyword:130535.66%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌35.66%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌35.66%0.00
7130623.77%1.00
8author_keyword:علوی، حسین، - ۱۳۰۷، مدیرمسئول‌23.77%0.00
9subject_keyword:ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌23.77%0.00
10subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌23.77%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
53100.00%0.13