آمار جستجو برای دفتر روستا

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1عشایر233.33%0.00
2author_keyword:پ‍ورب‍اق‍ر، ای‍رج‌31794، مدیر مسئول116.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌116.67%0.00
5روستا116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00