آمار جستجو برای سال 1303 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری216.67%0.00
2subject_keyword:زنان-- -- نشریات ادواری--216.67%0.00
3author_keyword:حجازی، میرحسین1088693، مدیر مسئول، سردبیر18.33%0.00
4author_keyword:حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر18.33%0.00
5author_keyword:ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌83382، صاحب‌امتیاز18.33%0.00
6author_keyword:ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز18.33%0.00
7dateIssued_keyword:130318.33%0.00
8has_content_in_original_bundle_keyword:true18.33%0.00
9subject_keyword:زنان--راه و رسم زندگی--نشریات ادواری18.33%0.00
10subject_keyword:زنان--نشریات ادواری--18.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00