آمار جستجو برای ندای جنوب‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1329211.76%0.00
2dateIssued_keyword:1330211.76%0.00
3dateIssued_keyword:1331211.76%0.00
4dateIssued_keyword:1332211.76%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true211.76%0.00
6author_keyword:علوی‌بهبهانی، محمد‌علی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌15.88%0.00
7author_keyword:ع‍ل‍وی‌ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د‌ع‍ل‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌15.88%0.00
8subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌15.88%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌15.88%0.00
10subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌15.88%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17100.00%0.00