آمار جستجو برای اقدام

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true650.00%0.00
2433.33%327.00
3author_keyword:خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، مدیرمسئول18.33%0.00
4dateIssued_keyword:[1305 TO 1309]18.33%0.00
5dateIssued_keyword:[1310 TO 1320]18.33%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00