آمار جستجو برای نوای جنوب‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true218.18%0.00
2author_keyword:فاطمی، محمد، ۱۲۹۵ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌19.09%0.00
3author_keyword:ف‍اطم‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۵ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌19.09%0.00
4dateIssued_keyword:133119.09%0.00
5subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌19.09%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌19.09%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌19.09%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌19.09%0.00
9subject_keyword:کرمان -- اوضاع اجتماعی -- نشریات ادواری‌19.09%0.00
10subject_keyword:ک‍رم‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌19.09%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11100.00%0.00