آمار جستجو برای نور آزاد

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1331214.29%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
3author_keyword:پورقاسم‌اشرفی، قاسم، صاحب امتیاز17.14%0.00
4author_keyword:پ‍ورق‍اس‍م‌اش‍رف‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از17.14%0.00
5author_keyword:کروبی، حسین، مدیرمسئول و سردبیر17.14%0.00
6author_keyword:ک‍روب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر17.14%0.00
7subject_keyword:علوم انسانی -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
8subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
10subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00