آمار جستجو برای نوید

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1356220.00%0.00
2dateIssued_keyword:1357220.00%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true220.00%0.00
4subject_keyword:حزب توده ایران -- نشریات ادواری‌110.00%0.00
5subject_keyword:ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌110.00%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌110.00%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌110.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.00