آمار جستجو برای آتش شرق‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1417.39%325.00
2dateIssued_keyword:132928.70%0.00
3dateIssued_keyword:133028.70%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true28.70%0.00
5author_keyword:امامی، حبیب‌الله، مدیرمسئول و سردبیر14.35%0.00
6author_keyword:ام‍ام‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر14.35%0.00
7author_keyword:شعاعی، حمید، مدیرمسئول و سردبیر14.35%0.00
8author_keyword:ش‍ع‍اع‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر14.35%0.00
9subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌14.35%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌14.35%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
23100.00%0.09