آمار جستجو برای سال 1325 ق.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ی‍رزا‌آق‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از112.50%0.00
2author_keyword:ص‍ف‍راف‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌112.50%0.00
3dateIssued_keyword:1325112.50%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌112.50%0.00
8نشریات دوره مشروطه112.50%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00