آمار جستجو برای شهاب

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:)ت‍ه‍ران‌۲۶۳گ‍ر[ب‍ی‌ن‍ا]ن‍م‍ازی‌۱۳۵۷ج‌.:225.00%0.00
2112.50%3605.00
3dateIssued_keyword:1357112.50%0.00
4dateIssued_keyword:1358112.50%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌112.50%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00