آمار جستجو برای صدای مازندران

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1330216.67%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true216.67%0.00
3author_keyword:تقوی، تقی، ۱۲۹۴ - ، صاحب امتیاز18.33%0.00
4author_keyword:ت‍ق‍وی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۴ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از18.33%0.00
5subject_keyword:ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴ -- نشریات ادواری‌18.33%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌18.33%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00
9تركمن18.33%1.00
10۱۳۴۵18.33%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00