آمار جستجو برای سال 1331 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ب‍ه‍ن‍ام‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌114.29%0.00
2author_keyword:ق‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، س‍ردب‍ی‍ر114.29%0.00
3dateIssued_keyword:1331114.29%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true114.29%0.00
5subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌114.29%0.00
7۱۳۳۱114.29%1.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.14