آمار جستجو برای آزادی بشر

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1320.00%436.00
2dateIssued_keyword:1330213.33%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true213.33%0.00
4author_keyword:بهرام‌دشتی، یوسف، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌16.67%0.00
5author_keyword:ب‍ه‍رام‌‌دش‍ت‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.67%0.00
6subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت - ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌16.67%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ - ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.67%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌16.67%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16.67%0.00
10آزادی بشر16.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.13