آمار جستجو برای آزادی بشر

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1314.29%1201.67
2dateIssued_keyword:1330314.29%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true314.29%0.00
4author_keyword:بهرام‌دشتی، یوسف، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌29.52%0.00
5subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت - ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌29.52%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌29.52%0.00
7author_keyword:ب‍ه‍رام‌‌دش‍ت‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌14.76%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ - ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌14.76%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌14.76%0.00
10آزادی بشر14.76%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
21100.00%0.10