آمار جستجو برای آسیای جوان‌ [روزنامه]

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11330411.43%3.75
2has_content_in_original_bundle_keyword:true411.43%0.00
3dateIssued_keyword:132938.57%0.00
4dateIssued_keyword:133238.57%0.00
5subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌38.57%0.00
6س38.57%0.33
7author_keyword:ترقی، لطف‌الله، ۱۲۸۲ - ، صاحب امتیاز25.71%0.00
8author_keyword:حافظی، علی، ۱۳۰۱ - ، مدیرمسئول و سردبیر25.71%0.00
9subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌25.71%0.00
10سیروس بهمن25.71%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
35100.00%0.00