آمار جستجو برای آسیای جوان‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1329310.34%0.00
2dateIssued_keyword:1332310.34%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true310.34%0.00
4س310.34%0.00
5author_keyword:ترقی، لطف‌الله، ۱۲۸۲ - ، صاحب امتیاز26.90%0.00
6author_keyword:حافظی، علی، ۱۳۰۱ - ، مدیرمسئول و سردبیر26.90%0.00
7subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌26.90%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌26.90%0.00
9سیروس بهمن26.90%0.00
1013.45%2584.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
29100.00%0.00