مرور سال 1332 ش. بر اساس پدیدآور "ترقی، لطف‌الله، ۱۲۸۲ - ، صاحب‌امتیاز"