مرور سال 1332 ش. بر اساس پدیدآور "حافظی، علی، ۱۳۰۱ - ، مدیرمسئول و سردبیر"