آمار جستجو برای ۵) نشریات لاتین

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1transparency148.70%0.00
2subject_keyword:رادیو-- -- انگلستان-- -- پخش---- نشریات ادواری--339340106.21%0.00
3subject_keyword:طنز انگلیسی-- -- نشریات ادواری--34301074.35%0.00
4subject_keyword:مهندسی---- نشریات ادواری--33825063.73%0.00
5subject_keyword:‏‫پخش برنامه‌های بین‌المللی-- -- نشریات ادواری--33934763.73%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true53.11%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری انگلیسی--29910053.11%0.00
842.48%53.50
9Education42.48%0.00
10dateIssued_keyword:[1846 TO 1849]42.48%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
161100.00%0.03