آمار جستجو برای پایمردی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1325220.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true220.00%0.00
3author_keyword:وکیلی، محمد، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌110.00%0.00
4author_keyword:وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌110.00%0.00
5subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌110.00%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌110.00%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌110.00%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌110.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.00