آمار جستجو برای سال 1333 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍ردب‍ی‍ر116.67%0.00
2author_keyword:ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از116.67%0.00
3dateIssued_keyword:1333116.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌116.67%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00