مرور ۴) نشریات دوره پس از انقلاب (۱۳۵۷ ش. - ) بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 63

  نام پدیدآور
  Azizi, Fereidoonbaa05 [6]
  اسلامی فرد، غلامحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [757]
  اشتهاری، کاوه، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [757]
  امین‌ناصری، تیمور، ‏‫۱۳۴۵‏-‬630563، سردبیر [6]
  آقا غفار، علی، ‏‫۱۳۳۶ -‎‎‎‎639238، سردبیر [7]
  آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌زاده‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۵ - ‏۱۳۸۶.‬، مدیر مسئول [12]
  ای‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ [3]
  ب‍رزی‍ن‌، م‍س‍ع‍ود‏‫، ‏‫۱۲۹۹ -‏‬ ‏ ۱۳۸۹.‬، سردبیر [2]
  ج‍زای‍ری‌، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۳۱ - ‏38815، مدیر مسئول [7]
  ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، مدیر مسئول [1]
  ج‍وادی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ه‌، س‍ردب‍ی‍ر و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ [122]
  حسینی، محمود، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [55]
  ح‍ی‍دری‌ف‍رد، ب‍ه‍رام‌، س‍ردب‍ی‍ر [44]
  خ‍ام‍وش‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، مدیر مسئول [19]
  دعائی، محمود، مدیرمسئول [335]
  ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [12]
  دوزگ‍ون‌، ح‍س‍ی‍ن‌، س‍ردب‍ی‍ر [1]
  دژک‍ام‌، م‍ح‍م‍ود،‏‫ ‏‫۱۲۹۶ -‏ ‏ [1]
  ذوال‍ق‍دری‌، م‍س‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، صاحب‌امتیاز [1]
  راسخ، محمدمهدی، مدیرمسئول [67]