آمار جستجو برای ۴) نشریات دوره پس از انقلاب (۱۳۵۷ ش. - )

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1کیهان2493.73%1.17
21972.95%5.87
3dateIssued_keyword:[1370 TO 1379]1151.72%0.00
4subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌570.85%0.00
5dateIssued_keyword:[1380 TO 1389]500.75%0.00
6اطلاعات500.75%4.72
7همشهری420.63%0.14
8سلام410.61%0.07
9جامعه390.58%0.90
10شرق390.58%0.31

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6677100.00%0.26