آمار جستجو برای ۴) نشریات دوره پس از انقلاب (۱۳۵۷ ش. - )

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1کیهان734.24%1.14
2subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌362.09%0.00
3331.92%9.06
4dateIssued_keyword:[1370 TO 1379]170.99%0.00
5dateIssued_keyword:[1357 TO 1359]150.87%0.00
6جامعه150.87%0.13
7اطلاعات140.81%6.07
8سلام140.81%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌130.76%0.00
10کیان120.70%0.42

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1721100.00%0.18