آمار جستجو برای ندای البرز

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1ندای البرز519.23%0.20
2نجات ایران415.38%0.25
3dateIssued_keyword:133127.69%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true27.69%0.00
5نامه م‍ن‍ادی‌ اس‍لام‌27.69%0.00
6ف‍ک‍ر ج‍وان‌13.85%0.00
7قدرت اسلام13.85%1.00
8قلم مبارز13.85%0.00
9قهرمان ملی13.85%1.00
10میزان13.85%5.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
26100.00%0.00