آمار جستجو برای آپادانا

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:عظیما، امیرسلیمان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول29.52%0.00
2dateIssued_keyword:132929.52%0.00
3dateIssued_keyword:133029.52%0.00
4dateIssued_keyword:133129.52%0.00
5dateIssued_keyword:133229.52%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true29.52%0.00
7subject_keyword:ادبیات -- نشریات ادواری‌14.76%0.00
8subject_keyword:ادب‍ی‍ات‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌14.76%0.00
9subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌14.76%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌14.76%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
21100.00%0.00