آمار جستجو برای آوای‌ م‍ازن‍دران‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1110.00%482.00
21110.00%1.00
3author_keyword:ح‍ی‍دری‌ف‍رد، ب‍ه‍رام‌، س‍ردب‍ی‍ر110.00%0.00
4author_keyword:ع‍لام‍ه‌زاده‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌110.00%0.00
5author_keyword:ع‍لام‍ه‌زاده‌، ش‍اه‍رخ‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌110.00%0.00
6dateIssued_keyword:1384110.00%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true110.00%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌110.00%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌110.00%0.00
10تصویر ساوجبلاغ110.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.10