آمار جستجو برای ج‍ام‌ ج‍م‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌317.65%0.00
2author_keyword:رض‍وی‌، رض‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از211.76%0.00
3dateIssued_keyword:1325211.76%0.00
4dateIssued_keyword:1326211.76%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true211.76%0.00
6subject_keyword:ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌211.76%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌211.76%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌211.76%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17100.00%0.00