آمار جستجو برای ک‍ش‍ک‍ول‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1529.41%96.40
2has_content_in_original_bundle_keyword:true317.65%0.00
3dateIssued_keyword:1325211.76%0.00
4dateIssued_keyword:1326211.76%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌211.76%0.00
6author_keyword:م‍ج‍دالاس‍لام‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۸۸؟ -۱۳۴۲ق‌.، مدیرمسئول15.88%0.00
7subject_keyword:طن‍زه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌15.88%0.00
8subject_keyword:ل‍طی‍ف‍ه‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌15.88%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17100.00%0.00