شفق سرخ‌ [روزنامه]

 

روزنامه شفق سرخ در طهران به مدیری آقای (علی دشتی) تاسیس و در سال ۱۳۰۰ شمسی منتشر شده است شماره اول شفق سرخ در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۰۰ انتشار یافته و در سنوات اول و دوم و سوم روزنامه هفته سه شماره و از تاریخ شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۰۴ شمسی، اواخر سال سوم روزنامه مبدل به یومیه شده و هفته‌ای ۵ شماره منتشر شده است. سال اول انتشار شفق سرخ در تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۰۱ شمسی پایان یافته و برای تنظیم امور داخلی روزنامه مدت یک هفته تعطیل بوده و مجددا در تاریخ یکشنبه هفته بعد انتشار یافته و از این تاریخ سال دوم روزنامه شروع شده است. روزنامه ایران مورخ ۲۴ حوت ۱۳۰۱ شرحی تحت عنوان (سال دوم روزنامه شفق سرخ) بدین قسم نوشته: «جریده شریعه شفق سرخ سومین شماره سال دومش شروع شد. دوره یکسال گذشته این نامه را وقتی از نظر بگذرانیم در خلال مقالات و سبک و رویه آن یک روح فاضلانه و با مزیتی را مشاهده می‌کنیم که موجد آثار مزبوره بوده است شفق سرخ در ردیفه جراید بوده است که همیشه نویسنده‌اش در موقع انتشار روزنامه مبداء فکری و سبک و رویه خود را نسبت به اشخاص و عقاید از دست نداده و برای همین است که شفق سرخ جلب توجه و علاقه‌مندی فضلا را به خود نموده و امیدواریم در سال آتیه خدمات بیشتری نماید و موفقیت آقای دشتی را خواهانیم.» در حقیقت همان قسم که در روزنامه ایران اظهار نظر شده منظور عمده از سر مقاله‌های روزنامه شفق سرخ تولید انقلات افکار و تهییج روح و بیداری جامعه بوده و آقای دشتی در مقالات خود حتی الامکان در ترویج مدنیت غرب و آگاهی و آشنائی مردم به تمدن و ترقی عصر حاضر کوشیده است. شفق سرخ از جمله روزنامه‌های معدودیست که در تغییر افکار مردم موثر بوده و قلم جذاب و نیش درا آقای دشتی در مخالفت با دولت‌های وقت رل عده ای را بازی می‌کرده است مقالات تند و نافذ روزنامه سبب شد که چند بار توقیف مجددا منتشرشود. در سال ۱۳۰۱ شمسی در کابینه قوام السلطنه روزنامه شفق سرخ نیز مانند سایر جراید توقیف و مجددا منتشر شد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2748 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-30)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2747 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-29)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2746 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-28)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2745 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-27)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2744 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-26)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2743 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-25)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2742 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-23)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2741 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-22)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2740 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-21)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2739 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-20)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2738 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-19)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2737 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-18)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2736 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-16)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2735 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-15)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2734 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-14)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2733 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-13)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2732 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-12)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2731 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-11)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2730 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-09)

 • شفق سرخ [روزنامه].شماره 2729 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1313-06-08)

View more