آمار جستجو برای سال 1311 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌318.75%0.00
2مسکن318.75%1.00
3subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌212.50%0.00
416.25%2752.00
5author_keyword:م‍ای‍ل‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر16.25%0.00
6dateIssued_keyword:131116.25%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true16.25%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.25%0.00
9subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌16.25%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16.25%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
16100.00%0.25