آمار جستجو برای خسروی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1346220.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true220.00%0.00
3author_keyword:شاکری، باقر، ۱۲۷۸ - ، صاحب امتیاز110.00%0.00
4author_keyword:ش‍اک‍ری‌، ب‍اق‍ر، ۱۲۷۸ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از110.00%0.00
5subject_keyword:علوم انسانی -- نشریات ادواری‌110.00%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌110.00%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌110.00%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌110.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.00