آمار جستجو برای نجات وطن

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1433.33%327.00
2author_keyword:م‍دن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌18.33%0.00
3dateIssued_keyword:130318.33%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true18.33%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00
7اجتماعی18.33%23.00
8مجلس 18.33%0.00
9مجلس موسسان18.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.33