آمار جستجو برای ارمغان

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1ارمغان925.00%3.33
2dateIssued_keyword:1320513.89%0.00
325.56%654.50
4subject_keyword:علوم انسانی-- نشریات ادواری25.56%0.00
5author_keyword:وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۱ -، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول12.78%0.00
6dateIssued_keyword:131812.78%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true12.78%0.00
8subject_keyword:ادبیات فارسی-- نشریات ادواری12.78%0.00
9ارمغان 12.78%0.00
10ارمغان سال هشتم12.78%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
36100.00%0.03