آمار جستجو برای ن‍اص‍ری‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول29.52%0.00
2author_keyword:آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول29.52%0.00
3author_keyword:ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول29.52%0.00
4dateIssued_keyword:131129.52%0.00
5dateIssued_keyword:131229.52%0.00
6dateIssued_keyword:131329.52%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true29.52%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.52%0.00
9subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.52%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌29.52%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
21100.00%0.00