آمار جستجو برای اطلاعات هفتگی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1622.22%218.00
2135527.41%7.00
3اجتماعی27.41%11.50
4has_content_in_original_bundle_keyword:true13.70%0.00
5آبادان13.70%2.00
6آل سعو13.70%0.00
7آل سعود13.70%0.00
8اصفهان13.70%159.00
9اطلاعات هفتگی13.70%236.00
10اقتصادی13.70%9.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
27100.00%0.30