آمار جستجو برای اطلاعات هفتگی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌1815.93%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true1715.04%0.00
3author_keyword:جوادی، فتح‌اله، سردبیر و مدیر مسئول‌1614.16%0.00
4author_keyword:شهیدی، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر1614.16%0.00
5author_keyword:مسعودی، عباس، ۱۲۷۵ - ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول‌1614.16%0.00
6author_keyword:مسعودی، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول‌1614.16%0.00
7author_keyword:کردبچه، حسین،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر1614.16%0.00
8dateIssued_keyword:13201614.16%0.00
91210.62%357.17
10135521.77%8.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
113100.00%0.15